Zastosowanie

Neutralizator ścieków neutralBOX służy do łatwej i bezpiecznej neutralizacji ścieków laboratoryjnych lub przemysłowych, o odczynie kwaśnym lub zasadowym, bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Neutralizacja polega na doprowadzeniu pH ścieków do wartości zgodne z przyjętymi normami (standardowo 6,5 – 9,0pH).

Przebieg neutralizacji ścieków

 • Ścieki zostają wprowadzone do zbiornika reakcyjnego, w którym – po osiągnięciu określonego poziomu – zostają wymieszane.
 • Po wykonaniu wstępnego wymieszania cieczy, następuje dozowanie kwasu lub ługu z odpowiednich dozowników, aż do momentu, w którym wartość pH w naczyniu reakcyjnym będzie się mieściła w dopuszczalnych granicach.
 • Po upływie określonego czasu, zawartość naczynia zostaje skierowana do przewodu kanalizacyjnego odprowadzającego ściek poprzez uruchomienie pompy lub otwarcie zaworu wylotowego.
 • System neutralizacji pracuje w sposób ciągły i jest sterowane poprzez mikroprocesorowy regulator pH.

Schemat funkcjonalny neutralizatora neutralBOX200

neutralbox neutralizator ścieków
 1. ZBIORNIK REAKCYJNY do neutralizacji ścieków o pojemności 200 litrów
 2. DOZOWNIKI REAGENTÓW:
  2a. zbiornik z zasadą o pojemności 15 litrów, z zaworem dozującym (lub opcjonalnie pompa dozującą)
  2b. zbiornik z kwasem o pojemności 15 litrów, z zaworem dozującym (lub opcjonalnie pompa dozującą)
 3. MIESZADŁO zapewniające ujednorodnienie składu cieczy po dozowaniu reagentów
 4. MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK – regulator pH i poziomu cieczy
 5. ELEKTRODA pH systemu neutralizacji
 6. CZUJNIKI POZIOMU
 7. ZAWÓR WYLOTOWY ze zbiornika neutralizacji sterowany przetwornikiem pH (opcjonalnie pompa)

Możliwości techniczne

 • Pomiar pH roztworu w zakresie 0…14 pH z dokładnością 0,1 pH.
 • Pomiar temperatury roztworu w zakresie 0…100 °C z dokładnością 0,5 °C.
 • Automatyczne dozowanie reagentów w trakcie procesu neutralizacji w celu utrzymania zadanego pH roztworu.
 • Alarmowanie o przekroczeniach zadanych parametrów neutralizowanego roztworu.
 • Wizualizacja, archiwizacja wyników pomiaru oraz sterowanie obiektem za pomocą systemu komputerowego (opcja).
 • Więcej na temat naszego pH-metru, realizującego funkcje pomiarowe neutralizatora.
 • W niektórych aplikacjach istnieje również możliwość neutralizacji ścieków w warunkach przepływu (bez zbiornika reakcyjnego), dodatkowo z wykorzystaniem naszego przepływomierza FLOWBOX.

Obsługa

 • Okresowo sprawdzić poprawność pracy elektrody pH (nachylenie charakterystyki) i dokonać kalibracji elektrody pH.
 • Okresowo sprawdzić poziom reagentów w dozownikach i w razie konieczności uzupełnić.
 • Okresowo sprawdzić kontrolnie wartość pH zneutralizowanych ścieków zewnętrznym urządzeniem (pehametrem).

Parametry neutralizatora neutralBOX200

 • Zasilanie: ~230V, 50Hz.
 • Pobór mocy: od 1500W do 3500W (w zależności od przyjętego rozwiązania dozowania reagentów i opróżniania zbiornika reakcyjnego).
 • Wymiary zbiornika reakcyjnego: pojemność 200l, wys. 1m, średnica 0,5m, lub inne wymiary na życzenie. Pojemność dozowników, opcjonalnie: 15, 25, 50l.
 • Materiał zbiornika reakcyjnego i dozowników, opcjonalnie: PP, PEHD, PVC.
 • Zakres temperatur pracy: 0 °C do +40 °C.
 • Klasa ochronności przetwornika/regulatora: IP65.